Polityka Prywatności

Konkursy na portalu Kinder Planeta

[DANE OSOBOWE]

1.    Adminstratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2.    Dane osobowe Użytkowników i Uczestników Konkursów będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
3.    Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
4.    Dane Osobowe przechowywane są w zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorze danych osobowych.
5.    Usługodawca realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
6.    Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Uczestnika i Użytkownika:
a.    adres e-mail;
b.    imię;
c.    nazwisko;
d.    adres zamieszkania;
e.    datę urodzenia;
f.    płeć;
g.    numer telefonu komórkowego;
h.    numer telefonu stacjonarnego;
i.    domenę wejścia do Serwisu;
j.    adres IP, z którego uczestnik brał udział w Konkursie;
k.    czas rejestracji w Konkursie;
l.    dodatkowe pytania w ramach ankiety tematycznej.
7.    Użytkownik lub Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w przyszłości i na zasadach określonych w niniejszych Regulaminie.
8.    Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jej odwołanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
9.    Usługodawca jako administrator danych ma prawo do wykorzystania, gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników i Uczestników, w następujących celach:
a.    Marketingowych;
b.    Handlowych;
c.    Przeprowadzenia Konkursu;
d.    Komunikacji z Uczestnikami i Użytkownikami;
e.    Prowadzenia Rankingu Uczestników;
f.    Analiz i przeprowadzenia badań;
g.    Integracji danych;
h.    Ankiet;
i.    Aktualizacji i weryfikacji poprawności danych;
10.    Usługodawca jako administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
11.    Uczestnik lub Użytkownik akceptując Regulamin na stronie głównej Serwisu „Rozpocznij Konkurs” wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
12.    Uczestnicy pełnoletni wyrażają zgodę na otrzymywanie ofert handlowych dotyczącą promowania produktów alkoholowych.
13.    Uczestnik  wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska, adresu i zdjęć jako zwycięzcy Konkursu w środkach masowego przekazu. O przewidywanej publikacji zwycięzca Programu zostanie wcześniej powiadomiony pocztą elektroniczną.
14. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej wypisz@neocraft.pl.


[ADMINISTRATORZY DANYCH]

1. Uczestnik zaznaczając pozycję „TAK” wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Regulaminie, w celach marketingowych kolejnym administratorom danych.
2. Dla Uczestników, którzy spełnią kryteria profilu danych osobowych Podmiotów trzecich Neocraft i po przekazaniu danych przez Neocraft, następujące podmioty trzecie Neocraft staną się administratorami ich danych osobowych:Schober Information Group Polska Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Lesznowolska 6A, 01-808 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVRTarsago Polska Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVR

3. Uczestnik ma prawo wglądu i mozliwość edycji swoich danych osobowych, które są archiwizowane przez Neocraft i pozostałych administratorów danych.